MARKANTALYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri işleyen ve/veya veri sorumlusu sıfatıyla MarkAntalya AVM olarak; KVKK’ya uygun olarak elde etmiş olduğumuz kişisel verilerinizi, yine bu kanuna ve Anayasaya uygun olarak işleyip, bu verilerin işlenmesi, korunması, silinmesi ve güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz.

Kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru ve güncel olarak, işlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü olarak, belirli ve meşru amaçlar gözetilerek, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve gerekli olduğu süre kadar işlenmekte, muhafaza edilmektedir. Verilerinizin güvenliği için tüm dikkat ve özen gösterilmektedir.

KVKK’nın 10’uncu maddesi uyarınca Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü olduğundan, ilgili kanun maddesi uyarınca aşağıdaki konularda sizleri bilgilendirmek istemekteyiz.

MarkAntalya AVM olarak çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, kiracılarımızın, hizmet alıp hizmet verdiğimiz kişilerin, taşeronlarımızın, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, ayrıca bunlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi esnasında KVKK hükümlerine uygun hareket edilmektedir.

 

 

1)VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ:

Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve TİC.A.Ş.(MarkAntalya AVM)

(Vergi Numarası: 4860062192,

Mersis Numarası: 048600621920019,

Adres: Tahılpazarı Mah. Şarampol Cad. No: 84 Muratpaşa ANTALYA ,

Telefon:02422446666

E-Posta Adresi: info@markantalya.com

 

MarkAntalya AVM Yönetimi konusunda hizmet veren firma Jones Lang Lasalle Gayrimenkul Hizmetleri TİC. A.Ş. olup yine veri sorumlusu ve veri işleyeni olarak şirket bilgileri aşağıda belirtildiği şekildedir.

Unvanı: Jones Lang Lasalle Gayrimenkul Hizmetleri TİC. A.Ş.

Vergi Numarası: 0540 414 001

Mersis Numarası: 0054041400100010

Adres: Maslak Link Plaza, Ayazağa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:3/5 Maslak/İstanbul,TURKEY 34398 

Telefon: 0212 350 08 00

Kayıtlı Elektronik Posta : joneslanglasallegayrimenkul@hs01.kep.tr

 

 

2)HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR:

MarkAntalya AVM olarak gerekli olduğu hallerde ve hukuka uygun olarak; çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın çalışanlarının, hizmet alıp hizmet verdiğimiz kişilerin, kiracılarımızın, avm ve otel ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, taşeronlarımızın, tedarikçilerimizin, sözleşme yaptığımız kişilerin, ihale ile ilişki halinde olduğumuz kişilerin, faaliyet esnasında muhatap olduğumuz kişilerin kişisel verilerini ilgili kanunda yazan ilke kurallarına uygun olarak işlemekteyiz. Bu kapsamda işlenen;

 

-Kimlik Bilgi Verileri: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne baba-çocuklarının adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, nüfus kütük bilgileri vb. bilgileri içeren nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport ve tanıtım kimlikleri gibi belgeler, kişinin SGK numarası, vergi numarası vb. bilgiler.

 

-İletişim Bilgi Verileri: Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi, mac adresi vb. kişi ile iletişim kurulacak bilgiler.

 

-Finansal Bilgi Verileri: Banka hesap ve İBAN numarası bilgileri, finansal sonucu gösteren her türlü belge ve bilgi, gelir bilgileri vb. bilgi ve veriler.

 

-Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Verileri: Güvenlik amacı ile kurulu bulunan, kameralardan elde edilen görsel veri ve bilgiler, araç plaka tanıma sisteminin kaydettiği veriler.

 

-Resim Verisi: Fotoğraf, video görüntüleri

 

-Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkûmiyeti verileri

 

 

3) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMEAMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

 

MARKANTALYA AVM olarak kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma amaçları ile hukuki sebepleri ise;

 

-Bir sözleşmenin akdedilmesi ve ifası: Kişisel verileriniz kira sözleşmesi, satım sözleşmesi, ariyet sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, taşeron sözleşmesi, üyelik sözleşmesi, sadakat kart sözleşmesi, eser sözleşmesi, işçi-işveren sözleşmesi, ortaklık sözleşmesi dahil çeşitli sözleşmelerin hazırlanması, yürürlüğe konması ve sözleşmenin ifa edilebilmesi, feshedilmesi, müşteri iletişim yönetimi, sunulan hizmetlerden müşterilerin faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,  müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış ve satış sonrasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, fatura düzenlenmesi, faturaların kontrol edilmesi, hak edişlerin yapılabilmesi, ödeme alınması ve ödeme yapılabilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin takibi ve faturalandırma işlemleri de dahil mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

-Kanundan kaynaklı zorunlulukların yerine getirebilmesi: Kanunun zorunlu kıldığı haller sebebiyle, hukuki yükümlülükleri yerine getirilmesi, fatura düzenlenmesi, elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

-Meşru menfaatlerin korunması ve Bir hakkın tesisi, kullanılması, korunması:; Meşru menfaatlerimizin zarar görmemesi ve güvenliğin korunması, müşteri ve alışveriş merkezi güvenliğinin sağlanması, kalite kontrol ve yönetimi, ARGE çalışmalarının gerçekleştirilmesi, satın alma çalışmaları, portföy oluşturma, pazar araştırması, operasyonel faaliyetlerin yerine getirebilmesi, kısa-orta ve uzun vadeli ticari politikaların tespiti, etkin müşteri hizmetlerinin oluşturulabilmesi, istek/öneri/şikayet başvurularınızın alınması, değerlendirilmesi ve cevaplanması şirketimizin ve sizlerin hukuki güvenliğinin sağlanabilmesi, ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi, ürün ve hizmetlerin mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapılabilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, amaçlarıyla işlenmektedir.

– Açık rızanın varlığı: Sağlık bilgileri, pazarlama çalışmaları gerçekleştirebilmek, hizmet ve tekliflerin sunulması, her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi, her türlü etkinlik, davet düzenlenmesi ve pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve bu konularda müşterilere ziyaretçilere bilgi verilmesi, müşterilere hediye gönderimi gerçekleştirilmesi, sadakat kart işlemlerinin yapılabilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, memnuniyet anketi yapılması, ilgilenilen ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için ilgililerin tarafınızla iletişime geçebilmelerinin ve memnuniyetinizin sağlanması, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, alışkanlık ve ihtiyaçlarına göre şahsınız için özelleştirilerek sizlere önerilmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri portföyümüzün ve müşteri ihtiyaçlarının analiz edilebilmesi, amaçlarıyla işlenmektedir.

 

 

4) KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARIYORUZ:

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı kurum veya kuruluşlar ile bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz, Jones Lang Lasalle Gayrimenkul Hiz. Tic. A.Ş. ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında sorumlu olan diğer üçüncü kişilerdir.

 

MarkAntalya AVM tarafından işlenen kişisel veriler, işlenme amaçları ile sınırlı olarak ve  KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilecektir. MarkAntalya AVM tarafından kişisel verilerin aktarılması aşamasında gerekli koruma ve güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

 

Bu kapsamda aktarım yapılabilecek üçüncü kişi sınıflandırılması aşağıdaki şekildedir;

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

 

Tanımı

 

Amacı

 

Bankalar

 

MarkAntalya AVM’nin faaliyetleri ve amacı kapsamında yapılacak ödeme ve menfaatler için anlaşılan Bankaları tanımlamaktadır.

 

İş ortakları, pay sahipleri ve çalışanlar kiracılar adına Banka nezdinde yapılan ödemeler ve Bankalar tarafından MarkAntalya AVM, iş ortakları ve çalışanlara sağlanan menfaatlerle sınırlı olmak üzere.

Hizmet Sunucusu

 

MarkAntalya AVM’nin amaç ve faaliyetleri ile ilgili olarak Hizmet Sözleşmesi imzalamak suretiyle hizmet veren gerçek ve tüzel kişileri tanımlamaktadır.

 

Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak amaca uygun ve hizmetle sınırlı olarak.

 

Hukuken Yetkili Kuruluşlar

 

MarkAntalya AVM tüzel kişiliği ile ilgili olarak ilgili Kanun ve mevzuatlar gereği bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları tanımlamaktadır.

 

SGK, Milli Piyango İdaresi, Mahkemeler, İcra Daireleri, Emniyet Müdürlüğü ve bağlı kurumlar, Noter, Vergi Dairesi, Ticaret Sicil vb. kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen amaçla sınırlı olarak.

 

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre MarkAntalya AVM’den bilgi almaya yetkili özel hukuk kişileri tanımlanmaktadır.

 

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

 

 

5) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMLERİ:

 

 

6) İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE HAKLARIN KULLANMASI BAŞVURUSU YÖNTEMİ

KVKK’nın 11’inci maddesi gereği kişisel verileri işlenen ilgili kişi;

 

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ile KVKK’nın öngördüğü çerçevede kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesi taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktadır.

 

Kişisel verileri işlenen kişi MarkAntalya AVM’ye başvurarak belirtilen haklara ilişkin taleplerini yazılı olarak bildirmesi halinde, MarkAntalya AVM tarafından talebin niteliğine göre başvuruya 30 gün içinde herhangi bir ücret alınmaksızın cevap verilecektir. Ancak KVK Kurulu tarafından taleple ilgili herhangi bir ücret alınmasının düzenlenmesi halinde, belirlenen tarife kapsamındaki ücret alınabilecektir.

 

Yapılacak başvurular doğrudan MarkAntalya AVM’ye yazılı olarak yapılabileceği gibi, KVK Kurulu tarafından belirlenecek yöntemlerle yapılması da mümkündür. MarkAntalya AVM’ye yazılı olarak yapılacak başvurularda; talepte bulunan ilgili kişinin kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte yapılan başvuruya ilişkin açıklama ve kullanılmak istenen hakka ilişkin taleplerin de açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

 

MarkAntalya AVM‘ye yapılan başvurular ve talepler titizlikle incelenerek, başvuru ve talepler en geç 30 gün içinde olumlu veya olumsuz olarak neticelendirilecek ve neticeden ilgili kişiye bilgi verilecektir. MarkAntalya AVM tarafından yapılan başvuru ve talep haklı görülmesi halinde gereği gecikmeksizin yerine getirilecektir. Yapılan başvuru ve talebin reddi halinde ise, ret, gerekçesi ilgili kişiye başvuru ve talep dilekçesinde belirtildiği şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

 

MarkAntalya AVM tarafından başvuru ve talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı vardır.

 

 

7) VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ

MarkAntalya AVM tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVKK’nın 7 nci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde alınacak karar ile veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

MarkAntalya AVM tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi aşamasında; kişisel veriler fiziksel olarak yok edilmesi, yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinerek yok edilir.

 

MarkAntalya AVM tarafından ayrıca kişisel verilerin niteliğine göre maskeleme, toplulaştırma, veri türetme ve karma teknikleri kullanılarak kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilerek anonimleştirilir.

 

 

8)DEĞİŞİKLİKLER

MarkAntalya AVM Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve diğer haklarınız ile ilgili detaylı bilgiye www.markantalya.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu bilgilendirme metni MarkAntalya AVM’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(Kanun)’nun 10’uncu maddesi kapsamında, şirket içi lokasyonlar gerçekleştirilen kamera kayıt sistemleri hakkında “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

2- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve TİC A.Ş. Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Veri sorumlusu olarak Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve TİC A.Ş. hakkında bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

Unvanı: Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve TİC.A.Ş.(MarkAntalya AVM)

Vergi Numarası: 4860062192,

Mersis Numarası: 048600621920019,

Adres: Tahılpazarı Mah. Şarampol Cad. No: 84 Muratpaşa ANTALYA ,

Telefon:02422446666

E-Posta Adresi: info@markantalya.com

 

MarkAntalya AVM Yönetimi konusunda hizmet veren firma Jones Lang Lasalle Gayrimenkul Hizmetleri TİC. A.Ş. olup yine veri sorumlusu ve veri işleyeni olarak şirket bilgileri aşağıda belirtildiği şekildedir.

Unvanı: Jones Lang Lasalle Gayrimenkul Hizmetleri TİC. A.Ş.

Vergi Numarası: 0540 414 001

Mersis Numarası: 0054041400100010

Adres: Maslak Link Plaza, Ayazağa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:3/5 Maslak/İstanbul,TURKEY 34398 

Telefon: 0212 350 08 00

Kayıtlı Elektronik Posta : joneslanglasallegayrimenkul@hs01.kep.tr

 

3- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

 

MarkAntalya AVM tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir. İşlenen kişisel veriler, MarkAntalya AVM içerisinde belli lokasyonlarda bulunan görüntülü kamera kayıtlarıdır.

 

4- KAMERA KAYITLARININ ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Meşru menfaatlerin korunması ve hakkın tesisi ve korunması hukuki sebebiyle, belli lokasyonlarda bulunan kameralar ile 7 gün 24 saat süre ile kamera kaydı temin edilebilmektedir.

 

5- KAMERA KAYITLARININ İŞLENME AMACI

 

Bina içi güvenliğin sağlanması, bina ve tesislerin yapılan girişlerin kontrol edilebilmesi, verimliliğinin arttırılması, şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması, iş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi amacıyla kişisel veriler işlenmektedir.

 

6- KAMERA KAYITLARININ AKTARIMI VE KORUNMASI

 

MarkAntalya AVM veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri iş ortakları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecektir. Görüntülere yalnızca yetkili kişilerin bilgisayarlarından ulaşılabilmektedir. Verilerin korunması amacıyla gerekli tüm teknik önlemler alınmaktadır.

 

7- KAMERA KAYITLARININ SAKLANMA SÜRESİ

 

Kamera kayıtları kayıt aldıkları alana göre 60 ile 90 gün süre ile saklanmaktadır.

 

8- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

9- VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, KVKK’nın 11’nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin yazılı olarak başvurabilir.

 

MarkAntalya AVM başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 7’nci maddesinde belirtilen tutarda ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

 

10- DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

 

İş bu bilgilendirme metni, KVKK’nın ve söz konusu Kanun kapsamında yayınlanmış olan Yönetmelik ve Tebliğler ile MarkAntalya AVM’nin kişisel veri işleme amaç ve politikaları kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya MarkAntalya AVM’nin kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.